Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Hlavní účel a předmět činnosti:

výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím včetně jejich součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně majetku získaného vlastní činností správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních dopravních ploch, v rámci své územní působnosti činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 104/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných předpisů


Jde zejména o tyto činnosti :

vedení evidence silnic investiční činnost na spravovaném majetku po předchozím souhlasu zřizovatele další činnosti vyplývajících z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. zajišťuje: prohlídky silnic údržbu a opravy silnic odstraňování závad ve sjízdnosti opotřebením, nebo poškozením silnic, nebo jejich součástí a příslušenství prohlídky mostních objektů na silnicích II. a III. třídy údržbu a opravy mostů na silnicích II. a III. třídy